INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“)

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o., IČO: 31585973, so sídlom: Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, www.toyota.sk, infolinka: 0800 700 400, e-mail: info@toyota.sk (Ďalej ako „Prevádzkovateľ“)
Poverenec pre ochranu osobných údajov

Prevádzkovateľ menuje poverenca pre ochranu osobných údajov (ďalej len „Poverenec“). Na poverenca sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a výkonom Vašich práv.
Kontaktné údaje Poverenca: Data Protection Advisory s.r.o., kontaktní osoba Mgr. Barbora Prokůpková, tel. číslo: +420 728 954 646, e-mailová adresa: dpo@toyota.sk

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACOVÁVA?

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva bez súhlasu zákazníka ako subjektu údajov:

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska či sídla, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie
 • Údaje o vozidle – VIN, EČV, model, farba vozidla, kód farby, číslo motora, dátum uvedenia do prevádzky, interiér, kód interiéru, výbava
 • Údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, najmä kúpnej zmluvy alebo zmluvy o dielo, najmä dátum garančnej či servisnej opravy, doba trvania asistenčnej služby, počet najazdených km, vymenené náhradné diely
Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súhlasu zákazníka ako subjektu údajov, sú uvedené v súhlase (https://gdpr.toyota.sk/).

CIEĽ A PROSTRIEDKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môže bez súhlasu zákazníka ako subjektu údajov spracovávať vyššie uvedené osobné údaje na nasledujúce účely:
 • A) plnenie kúpnej zmluvy resp. zmluvy o dielo a rokovania za účelom uzavretia zmluvy;
 • B) plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä v súvislosti so zvolávacími a servisnými akciami);
 • C) plnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa ako akreditovaného zástupcu výrobcu vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s výrobcom vozidiel značky Toyota a Lexus;
 • D) ochrana práv a právnych záujmov Prevádzkovateľa (najmä majetkových práv Prevádzkovateľa);
 • E) poskytovanie stanovísk a technických informácií akreditovaným zástupcom výrobcu;
 • F) poskytovanie asistenčných služieb;
 • G) vedenie archívu podľa príslušného zákona.
Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom zákazníka ako subjektu údajov Vaše osobné údaje uvedené v súhlase na účely uskutočňovania marketingových činností, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené činnosti:
 • (I) Marketingové a propagačné činnosti, tzn. najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov, zapájanie do priamych predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa výrobkov, služieb alebo ďalších činností, v listinnej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie, a pod.).
 • (Ii) Činnosti vytvárania profilu, ktoré sa týkajú napríklad správania a tendencií v spotrebe, návykov pri riadení vozidla alebo používaní internetovej stránky.
 • (Iii) Výskumné aktivity napr. prieskum spokojnosti zákazníkov, marketingové výskumy a prieskumy názorov zákazníkov.

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie potrebných osobných údajov však znemožňuje identifikáciu zákazníka ako zmluvnej strany a teda aj uzavretie príslušnej zmluvy (napr. Kúpna či o dielo).

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS?

Súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: dpo@toyota.sk alebo vyplnením a odoslaním webového formulára na odvolanie súhlasu umiestneného na https://gdpr.toyota.sk/

TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych záväzkov, na požiadanie orgánov štátnej správy či pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.
Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím osobám v rámci skupiny Toyota, a to najmä na marketingové účely. Do skupiny Toyota patria najmä spoločnosť Toyota Motor Europe NV/SA, so sídlom Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brusel, Belgické kráľovstvo a a Toyota Central Europe Kft., IČ: 10475416, so sídlom Budapark, Keleti 4, HU 20 40 Budaörs, Maďarsko.
Treťou stranou, ktorej môžu byť Vaše osobné údaje poskytované, je tiež sieť autorizovaných predajcov a opravcov Toyota v Slovenskej Republike, ktorých úplný zoznam je uvedený na adrese: www.toyota.sk
Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tiež Sprostredkovateľmi, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracovania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti. Zoznam Sprostredkovateľov je uvedený na adrese: www.toyota.sk

ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA

Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané do krajín Európskej únie a do Japonska, a to jednak tretím osobám v rámci skupiny Toyota a jednak Sprostredkovateľmi, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracovania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti.

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu alebo poskytnutie posledného plnenia, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, najmenej však do vysporiadania všetkých vzájomných práv a záväzkov. Osobné údaje spracovávané na účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom. Doba spracovania Vašich osobných údajov spracovaných na základe súhlasu je uvedená v tomto súhlase.

AKĚ MÁTE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte podľa Zákona najmä nasledujúce práva:
 • Právo na prístup k osobným údajom: Máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či va Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom.
 • Právo na opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania: V prípadoch ustanovených Nariadením máte právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu alebo doplnenie nesprávnych, resp. neúplných osobných údajov, požiadať o vymazanie osobných údajov, ak odpadol alebo nie je daný dôvod na ich spracovanie, prípadne požiadať o obmedzenie spracovania osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov u Prevádzkovateľa.
 • Právo namietať: Za podmienok stanovených Nariadením máte právo vzniesť u Prevádzkovateľa námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov spracovaných na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo iných osôb; oprávnenými záujmami Prevádzkovateľa sú najmä prípady ochrany práv a právnych záujmov Prevádzkovateľa.
 • Právo na prenosnosť údajov: Za podmienok stanovených Nariadením máte právo získať Vaše osobné údaje od Prevádzkovateľa a odovzdať ich inému prevádzkovateľovi osobných údajov.
 • >Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu: Máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené Nariadenie.
Akúkoľvek žiadosť či akýkoľvek podnet súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov či uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa či elektronicky na adresu: dpo@toyota.sk

ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal organizačno-technické opatrenia, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.