Vyplňte prosím všetky polia označené *

Maximálne 1024 znakov.

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je...

spoločnosť:

 

Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o, IČO: 31585973, so sídlom: Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, www.lexus.sk, infolinka: 0800 700 400, e-mail: info@lexus.sk

a

Toyota Central Europe Kft., IČ: 10475416, so sídlom Budapark, Keleti 4, HU 20 40 Budaörs, Maďarsko

(Ďalej spoločne ako „Prevádzkovateľ“)

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ menuje zodpovednú osobu. Na zodpovednú osobu sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a výkonom Vašich práv.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

Kontaktné údaje pre Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.: LAWS, s.r.o., V mene ktorej koná: JUDr. Róbert Lenčéš, advokát a konateľ, laws@laws.sk, +421 903 710 765

Kontaktné údaje pre Toyota Central Europe Kft.adatvedelem@toyota-ce.com

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACOVÁVA?

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe iného právneho titulu ako súhlas zákazníka ako dotknutej osoby:

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska či miesta podnikania, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie
 • Údaje o vozidle – VIN, EČV, model, farba vozidla, kód farby, číslo motora, dátum uvedenia do prevádzky, interiér, kód interiéru, výbava
 • Údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, najmä kúpnej zmluvy, najmä dátum garančnej či servisnej opravy, záručná doba, doba trvania asistenčnej služby, počet najazdených km, vymenené náhradné diely

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súhlasu zákazníka ako subjektu údajov, sú uvedené v súhlase, ktorý nájde na stránke: gdpr.toyota.sk/.

 

ÚČEL A PROSTRIEDKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môže bez súhlasu zákazníka ako subjektu údajov spracovávať vyššie uvedené osobné údaje na nasledujúce účely:

 • A) plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy za účelom uzavretia zmluvy (napr. dodanie vozidiel, asistenčné služby a pod.);
 • B) plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (najmä v súvislosti so zvolávacími a servisnými akciami, záručné podmienky, zodpovednosť za vady, povinnosti vo vzťahu k finančnej správe, a pod.);
 • C) plnenie zmluvných povinností Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o. ako zástupcu výrobcu v SR, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s výrobcom vozidiel značky Toyota a Lexus;
 • D) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (napr. ochrana majetku Prevádzkovateľa);
 • E) vedenie archívu (registratúrne povinnosti) podľa príslušného zákona.

Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom zákazníka ako subjektu údajov Vaše osobné údaje uvedené v súhlase na účely uskutočňovania marketingových činností, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené činnosti:

 • (I) Marketingové a propagačné činnosti, tzn. najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov, zapájanie do priamych predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa výrobkov, služieb alebo ďalších činností, v listinnej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie, a pod.).
 • (Ii) Činnosti vytvárania profilu, ktoré sa týkajú napríklad správania a tendencií v spotrebe, návykov pri riadení vozidla alebo používaní internetovej stránky.
 • (Iii) Výskumné aktivity napr. prieskum spokojnosti zákazníkov, marketingové výskumy a prieskumy názorov zákazníkov.

 

ÚČEL A PROSTRIEDKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môže bez súhlasu zákazníka ako subjektu údajov spracovávať vyššie uvedené osobné údaje na nasledujúce účely:

 • A) plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy za účelom uzavretia zmluvy (napr. dodanie vozidiel, asistenčné služby a pod.);
 • B) plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (najmä v súvislosti so zvolávacími a servisnými akciami, záručné podmienky, zodpovednosť za vady, povinnosti vo vzťahu k finančnej správe, a pod.);
 • C) plnenie zmluvných povinností Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o. ako zástupcu výrobcu v SR, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s výrobcom vozidiel značky Toyota a Lexus;
 • D) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (napr. ochrana majetku Prevádzkovateľa);
 • E) vedenie archívu (registratúrne povinnosti) podľa príslušného zákona.

Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom zákazníka ako subjektu údajov Vaše osobné údaje uvedené v súhlase na účely uskutočňovania marketingových činností, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené činnosti:

 • (I) Marketingové a propagačné činnosti, tzn. najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov, zapájanie do priamych predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa výrobkov, služieb alebo ďalších činností, v listinnej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie, a pod.).
 • (Ii) Činnosti vytvárania profilu, ktoré sa týkajú napríklad správania a tendencií v spotrebe, návykov pri riadení vozidla alebo používaní internetovej stránky.
 • (Iii) Výskumné aktivity napr. prieskum spokojnosti zákazníkov, marketingové výskumy a prieskumy názorov zákazníkov.

 

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

 

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS?
Súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adrese sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adrese: laws@laws.sk a/alebo adatvedelem@toyota-ce.com alebo vyplnením a odoslaním webového formulára na odvolanie súhlasu umiestneného na gdpr.toyota.sk/


TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych záväzkov, na požiadanie orgánov štátnej správy či pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľov.

Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím osobám v rámci skupiny Toyota, a to najmä na marketingové účely. Do skupiny Toyota patria najmä spoločnosť Toyota Motor Europe NV/SA, so sídlom Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brusel, Belgické kráľovstvo.

Treťou stranou, ktorej môžu byť Vaše osobné údaje poskytované, je tiež sieť autorizovaných predajcov a opravcov Lexus v Slovenskej Republike, ktorých úplný zoznam je uvedený na adrese: www.lexus.sk

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tiež Sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracovania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti. Zoznam Sprostredkovateľov je uvedený na adrese: www.lexus.sk


ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA
Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané do krajín Európskej únie a do Japonska, a to jednak tretím osobám v rámci skupiny Toyota a jednak Sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracovania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti.

 

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu alebo poskytnutie posledného plnenia, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, najmenej však do vysporiadania všetkých vzájomných práv a záväzkov. Osobné údaje spracovávané na účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Doba spracovania Vašich osobných údajov spracovaných na základe súhlasu je uvedená v tomto súhlase.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte podľa Zákona najmä nasledujúce práva:

a) Právo na informácie

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo na informácie, ktoré stanovuje Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ povinný prijať vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutej osobe poskytol. Informácie budú poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo v listinnej forme. Informácie budú poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

b) Právo na prístup k údajom

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúva, táto osoba má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.

c) Právo na opravu

Každá osoba má právo, aby ste spracúvali iba jej správne a aktuálne údaje. Ak Prevádzkovateľa o to požiada, musí nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.

d) Právo na vymazanie

V prípadoch podľa § 23 ods. 2 písm. a) až f) Zákona o ochrane osobných údajov má osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na vymazanie jej osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak sú splnené vyššie uvedené zákonné podmienky, Prevádzkovateľ je povinný splniť zákonnú povinnosť a údaje vymazať.

e) Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch podľa § 24 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o ochrane osobných údajov, má dotknutá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Obmedziť spracúvanie osobných údajov je možné ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Počas obmedzenia spracúvania môže Prevádzkovateľ jej údaje len uchovávať, iným spôsobom ich spracúvať nemôže.

f) Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu danej osoby, táto osoba môže požiadať, aby jej Prevádzkovateľ osobné údaje poskytol vo forme, ktorá umožňuje prenos inému Prevádzkovateľovi.

g) Právo namietať

Dotknutá osoba má za zákonných okolností podľa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov.

h) Právo odmietnuť profilovanie

Dotknutá osoba má právo odmietnuť, aby jej osobné údaje boli predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Dotknutým osobám Prevádzkovateľ výkon ich práv uľahčujú, nekladie im prekážky. Preto vytvoril systém, prostredníctvom ktorého dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva, a tento sa budú snažiť zdokonaľovať. Dotknutej osobe sú vždy poskytnuté informácie o spracúvaní jej osobných údajov a sú poučené o svojich právach. Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie vhodným spôsobom podľa okruhu dotknutých osôb, napríklad písomne v listinnej forme, e-mailom alebo zverejnením na webovom sídle.

Akúkoľvek žiadosť či akýkoľvek podnet súvisiaci so spracovaním Vašich osobných údajov či uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa či elektronicky na adresu: laws@laws.sk a/alebo adatvedelem@toyota-ce.com

 

ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal organizačno-technické opatrenia, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

INFORMAČNÉ OZNÁMENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytované v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“).

 

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť:

 

Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o, IČO: 31585973, so sídlom: Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, www.lexus.sk, infolinka: 0800 700 400, e-mail: info@lexus.sk

a

Toyota Central Europe Kft., IČ: 10475416, so sídlom Budapark, Keleti 4, HU 20 40 Budaörs, Maďarsko

(Ďalej spoločne ako „Prevádzkovateľ“)

Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ menuje zodpovednú osobu. Na zodpovednú osobu sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a výkonom Vašich práv.

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

Kontaktné údaje pre Toyota Central Europe – Slovakia s.r.o.: LAWS, s.r.o., V mene ktorej koná: JUDr. Róbert Lenčéš, advokát a konateľ, laws@laws.sk, +421 903 710 765

Kontaktné údaje pre Toyota Central Europe Kft.adatvedelem@toyota-ce.com

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽ SPRACOVÁVA?

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe iného právneho titulu ako súhlas zákazníka ako dotknutej osoby:

 • Identifikačné údaje a kontaktné údaje – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska či miesta podnikania, IČO, e-mailová adresa, telefónne číslo, bankové spojenie
 • Údaje o vozidle – VIN, EČV, model, farba vozidla, kód farby, číslo motora, dátum uvedenia do prevádzky, interiér, kód interiéru, výbava
 • Údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, najmä kúpnej zmluvy, najmä dátum garančnej či servisnej opravy, záručná doba, doba trvania asistenčnej služby, počet najazdených km, vymenené náhradné diely

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva na základe súhlasu zákazníka ako subjektu údajov, sú uvedené v súhlase, ktorý nájde na stránke: gdpr.toyota.sk/.

 

ÚČEL A PROSTRIEDKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môže bez súhlasu zákazníka ako subjektu údajov spracovávať vyššie uvedené osobné údaje na nasledujúce účely:

 • A) plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy za účelom uzavretia zmluvy (napr. dodanie vozidiel, asistenčné služby a pod.);
 • B) plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (najmä v súvislosti so zvolávacími a servisnými akciami, záručné podmienky, zodpovednosť za vady, povinnosti vo vzťahu k finančnej správe, a pod.);
 • C) plnenie zmluvných povinností Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o. ako zástupcu výrobcu v SR, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s výrobcom vozidiel značky Toyota a Lexus;
 • D) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (napr. ochrana majetku Prevádzkovateľa);
 • E) vedenie archívu (registratúrne povinnosti) podľa príslušného zákona.

Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom zákazníka ako subjektu údajov Vaše osobné údaje uvedené v súhlase na účely uskutočňovania marketingových činností, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené činnosti:

 • (I) Marketingové a propagačné činnosti, tzn. najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov, zapájanie do priamych predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa výrobkov, služieb alebo ďalších činností, v listinnej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie, a pod.).
 • (Ii) Činnosti vytvárania profilu, ktoré sa týkajú napríklad správania a tendencií v spotrebe, návykov pri riadení vozidla alebo používaní internetovej stránky.
 • (Iii) Výskumné aktivity napr. prieskum spokojnosti zákazníkov, marketingové výskumy a prieskumy názorov zákazníkov.

 

ÚČEL A PROSTRIEDKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ môže bez súhlasu zákazníka ako subjektu údajov spracovávať vyššie uvedené osobné údaje na nasledujúce účely:

 • A) plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy za účelom uzavretia zmluvy (napr. dodanie vozidiel, asistenčné služby a pod.);
 • B) plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov a medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná (najmä v súvislosti so zvolávacími a servisnými akciami, záručné podmienky, zodpovednosť za vady, povinnosti vo vzťahu k finančnej správe, a pod.);
 • C) plnenie zmluvných povinností Toyota Central Europe - Slovakia s. r. o. ako zástupcu výrobcu v SR, vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s výrobcom vozidiel značky Toyota a Lexus;
 • D) oprávnený záujem Prevádzkovateľa (napr. ochrana majetku Prevádzkovateľa);
 • E) vedenie archívu (registratúrne povinnosti) podľa príslušného zákona.

Prevádzkovateľ spracováva so súhlasom zákazníka ako subjektu údajov Vaše osobné údaje uvedené v súhlase na účely uskutočňovania marketingových činností, ktoré zahŕňajú nižšie uvedené činnosti:

 • (I) Marketingové a propagačné činnosti, tzn. najmä zasielanie komerčných a/alebo propagačných informácií a reklamných materiálov, zapájanie do priamych predajných činností alebo interaktívnych komerčných komunikácií týkajúcich sa výrobkov, služieb alebo ďalších činností, v listinnej podobe, automatizovanom alebo elektronickom formáte a predovšetkým prostredníctvom pošty alebo elektronickej pošty, telefonicky (vrátane automatických telefonických hovorov, SMS, MMS atď.), a akýmkoľvek iným elektronickým spôsobom (napr. internetové stránky, mobilné aplikácie, a pod.).
 • (Ii) Činnosti vytvárania profilu, ktoré sa týkajú napríklad správania a tendencií v spotrebe, návykov pri riadení vozidla alebo používaní internetovej stránky.
 • (Iii) Výskumné aktivity napr. prieskum spokojnosti zákazníkov, marketingové výskumy a prieskumy názorov zákazníkov.

 

NÁSLEDKY NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné.

 

AKO MÔŽEM ODVOLAŤ SÚHLAS?
Súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, a to buď písomnou formou na adrese sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adrese: laws@laws.sk a/alebo adatvedelem@toyota-ce.com alebo vyplnením a odoslaním webového formulára na odvolanie súhlasu umiestneného na gdpr.toyota.sk/


TRETIE STRANY, KTORÝM MÔŽU BYŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE POSKYTOVANÉ 

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych záväzkov, na požiadanie orgánov štátnej správy či pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľov.

Ďalej môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím osobám v rámci skupiny Toyota, a to najmä na marketingové účely. Do skupiny Toyota patria najmä spoločnosť Toyota Motor Europe NV/SA, so sídlom Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Brusel, Belgické kráľovstvo.

Treťou stranou, ktorej môžu byť Vaše osobné údaje poskytované, je tiež sieť autorizovaných predajcov a opravcov Lexus v Slovenskej Republike, ktorých úplný zoznam je uvedený na adrese: www.lexus.sk

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tiež Sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracovania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti. Zoznam Sprostredkovateľov je uvedený na adrese: www.lexus.sk


ODOVZDANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO ZAHRANIČIA
Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané do krajín Európskej únie a do Japonska, a to jednak tretím osobám v rámci skupiny Toyota a jednak Sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spracovania osobných údajov, najmä v oblasti marketingu a prieskumu spokojnosti.

 

DOBA SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu alebo poskytnutie posledného plnenia, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr, najmenej však do vysporiadania všetkých vzájomných práv a záväzkov. Osobné údaje spracovávané na účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Doba spracovania Vašich osobných údajov spracovaných na základe súhlasu je uvedená v tomto súhlase.

 

AKÉ MÁTE PRÁVA A AKO SI ICH MÔŽETE UPLATNIŤ?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte podľa Zákona najmä nasledujúce práva:

a) Právo na informácie

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo na informácie, ktoré stanovuje Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov. Za týmto účelom je Prevádzkovateľ povinný prijať vhodné opatrenia, aby tieto informácie dotknutej osobe poskytol. Informácie budú poskytnuté prostredníctvom webovej stránky, emailom alebo v listinnej forme. Informácie budú poskytnuté v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho.

b) Právo na prístup k údajom

Každá osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva jej osobné údaje. Ak osobné údaje tejto osoby spracúva, táto osoba má právo na prístup k týmto údajom a informácie o ich spracúvaní stanovené zákonom.

c) Právo na opravu

Každá osoba má právo, aby ste spracúvali iba jej správne a aktuálne údaje. Ak Prevádzkovateľa o to požiada, musí nesprávne a neaktuálne údaje opraviť.

d) Právo na vymazanie

V prípadoch podľa § 23 ods. 2 písm. a) až f) Zákona o ochrane osobných údajov má osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na vymazanie jej osobných údajov.

Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz a ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak sú splnené vyššie uvedené zákonné podmienky, Prevádzkovateľ je povinný splniť zákonnú povinnosť a údaje vymazať.

e) Právo na obmedzenie spracúvania

V prípadoch podľa § 24 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o ochrane osobných údajov, má dotknutá osoba, ktorej údaje sa spracúvajú, právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov. Obmedziť spracúvanie osobných údajov je možné ak:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Počas obmedzenia spracúvania môže Prevádzkovateľ jej údaje len uchovávať, iným spôsobom ich spracúvať nemôže.

f) Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej forme na základe súhlasu danej osoby, táto osoba môže požiadať, aby jej Prevádzkovateľ osobné údaje poskytol vo forme, ktorá umožňuje prenos inému Prevádzkovateľovi.

g) Právo namietať

Dotknutá osoba má za zákonných okolností podľa § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov.

h) Právo odmietnuť profilovanie

Dotknutá osoba má právo odmietnuť, aby jej osobné údaje boli predmetom automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania. Dotknutým osobám Prevádzkovateľ výkon ich práv uľahčujú, nekladie im prekážky. Preto vytvoril systém, prostredníctvom ktorého dotknuté osoby môžu uplatňovať svoje práva, a tento sa budú snažiť zdokonaľovať. Dotknutej osobe sú vždy poskytnuté informácie o spracúvaní jej osobných údajov a sú poučené o svojich právach. Prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie vhodným spôsobom podľa okruhu dotknutých osôb, napríklad písomne v listinnej forme, e-mailom alebo zverejnením na webovom sídle.

Akúkoľvek žiadosť či akýkoľvek podnet súvisiaci so spracovaním Vašich osobných údajov či uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa či elektronicky na adresu: laws@laws.sk a/alebo adatvedelem@toyota-ce.com

 

ZABEZPEČENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ prijal organizačno-technické opatrenia, ktoré zabezpečujú maximálnu možnú ochranu spracovania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré s Vašimi osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.