PRIPOJIŤ SA NA PORTÁL MÔJ LEXUS

Vytvorte si účet na portáli Môj Lexus a začnite si užívať svet zaujímavých funkcií a obsahu.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Podmienky použitia webových stránok Môj Lexus


Vitajte na portáli Môj Lexus. Tieto Podmienky použitia sa týkajú služieb poskytovaných prostredníctvom domény a poddomén portálu customerportal.toyota-europe.com a/alebo my.toyota.eu. Používaním týchto služieb na portáli Môj Lexus a súvisiacich webových stránok, na ktoré sa tieto Podmienky použitia vzťahujú, súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami spoločnosti Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brusel, Belgicko (ďalej len 'TME' alebo 'my') a zároveň s Podmienkami pre používateľov webových stránok Toyota (ďalej len 'Podmienky pre užívateľov webových stránok').
Než sa stanete užívateľom portálu Môj Lexus, musíte si najprv prečítať a prijať všetky ustanovenia uvedené v týchto Podmienkach použitia, resp. dojednania, na ktoré tieto Podmienky použitia odkazujú. Tieto Podmienky použitia predstavujú právne záväznú dohodu uzavretú medzi Vami a TME.
Prijatím týchto Podmienok použitia taktiež súhlasíte s tým, že Vaše využívanie webových stránok Môj Lexus, ďalších webových stránok, či ďalších služieb sa môže riadiť samostatnými podmienkami použitia alebo špeciálnymi podmienkami poskytovateľov takýchto ďalších služieb (ďalej len "Poskytovateľ služieb"), ktoré tiež akceptujete (pozri bod č. 12 nižšie). Poskytovateľ služieb Vám prostredníctvom webových stránok Môj Lexus môže ponúkať produkty a služby v súlade s pravidlami pre spracúvanie osobných údajov, ktoré nájdete na tejto stránke. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Využívanie akýchkoľvek takýchto služieb Vám dostupných prostredníctvom vozidiel Toyota musí byť vždy v súlade s príslušnými zákonmi a za dodržiavania pravidiel bezpečnosti, aby nijako nenarušovala bezpečnosť pri riadení samotného vozidla, ani bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky. Beriete na vedomie a akceptujete skutočnosť, že všetky služby poskytované prostredníctvom portálu Môj Lexus, vrátane ich využívania vo vašom vozidle Toyota, sa deje na Vašu vlastnú zodpovednosť a riziko, a že TME nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré by mohli v súvislosti s týmto využívaním služieb vzniknúť alebo by mohli byť spôsobené tretím stranám.

1. Váš účet
Ak chcete využívať portál Môj Lexus, ste povinný zaobchádzať so svojim užívateľským menom a heslom ako s dôvernými údajmi a tieto chrániť. Taktiež ste povinný zamedziť prístup k Vášmu počítaču, aby k danému používateľskému účtu nemohol pristupovať nikto nepovolaný. Súhlasíte s tým, že nesiete výhradnú zodpovednosť za všetky aktivity vykonávané pod vaším užívateľským menom a heslom. Mali by ste podniknúť všetky kroky potrebné na utajenie a zabezpečenie Vášho hesla. Takisto by ste nás mali upovedomiť okamžite potom, keď sa z nejakého dôvodu domnievate, že Vaše heslo pozná iná osoba, resp. heslo sa používa (či môže byť používané) neoprávneným spôsobom.
Dbajte prosím na to, aby údaje, ktoré nám poskytujete, boli presné a úplné. Informujte nás tiež bezodkladne o všetkých zmenách údajov, ktoré ste nám poskytli pri registrácii. Väčšinu údajov, ktoré ste nám poskytli, môžete vidieť a aktualizovať v časti "Môj účet"> "Moje údaje" na tomto webe. TME si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zamietnuť prístup na webové stránky, ukončovať používateľské kontá a odstraňovať obsah, či ho upravovať.

2. Súbory cookie
Súbor cookie je alfanumerický identifikátor, ktorý ukladáme na pevný disk Vášho počítača prostredníctvom webového prehliadača, aby naše systémy dokázali rozpoznať Váš prehliadač, a mohli sme Vám tak poskytovať niektoré špeciálne funkcie.
Prostredníctvom funkcie Pomocník v ponukovej lište väčšiny webových prehliadačov nájdete informácie o tom, ako v prehliadači vytváranie nových súborov cookie zablokovať, ako aktivovať upozorňovanie na každý nový súbor cookie, či ako súbory cookie úplne zakázať. Okrem toho môžete zablokovať alebo odstrániť podobné dáta používané rôznymi doplnkami prehliadača, ako napr. súbory cookie technológie Flash. Za týmto účelom upravte nastavenia príslušného doplnku alebo navštívte webové stránky príslušného poskytovateľa. Súbory cookie však umožňujú využívať niektoré z kľúčových funkcií portálu Môj Lexus, a preto odporúčame tieto súbory neblokovať.
Ak zdieľate počítač s niekým ďalším a necháte súbory cookie zapnuté, nezabudnite sa po skončení práce odhlásiť.

3. Prístup k portálu Môj Lexus
Urobíme maximum pre to, aby sme zabezpečili nepretržitý prístup k týmto webovým stránkam aj ich bezchybný prenos. Z dôvody povahy samotného Internetu však nemožno nepretržitý a bezchybný prístup nijako zaručiť. Váš prístup k týmto webovým stránkam môže byť tiež občas pozastavený, či obmedzený z dôvodu opráv, údržby alebo zavádzania nových funkcií či služieb. Početnosť aj dĺžku takýchto prípadov pozastavenia alebo obmedzenie prístupu sa budeme snažiť čo najviac obmedziť. TME nijako nezaručuje dostupnosť a kvalitu akéhokoľvek obsahu poskytovaného prostredníctvom týchto webových stránok, či už priamo TME alebo iným Poskytovateľom služieb.

4. Oprávnenie k prístupu na webové stránky
TME Vám udeľuje obmedzené oprávnenie k prístupu na tieto webové stránky a ich využívanie na osobné účely; toto oprávnenie sa netýka sťahovania (okrem medzipamäte počítača) a úprav webových stránok, či už úplne alebo čiastočne, s výnimkou prípadov, kedy Vám na tento účel bol vopred písomne udelený výslovný súhlas TME. Toto oprávnenie sa NEUDEĽUJE za účelom: (a) akéhokoľvek ďalšieho predaja či komerčného využívania týchto webových stránok či ich obsahu, (b) akéhokoľvek zhromažďovanie a používanie produktových prehľadov, popisov či cien, (c) akéhokoľvek sekundárneho spôsobu použitia týchto webových stránok či ich obsahu, (d) akéhokoľvek sťahovania alebo kopírovania údajov o používateľských účtoch v prospech iného obchodného subjektu a (e) akéhokoľvek použitia rôznych nástrojov pre vyťažovanie obsahu dát, robotov alebo podobných nástrojov na získavanie alebo extrakciu obsahu.
Bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu TME je zakázané tieto webové stránky reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, podávať ďalej, navštevovať či inak využívať, či už úplne alebo čiastočne, k akémukoľvek komerčnému účelu. Nie ste oprávnený k žiadnemu z týchto úkonov:
Používať technológie tohto webu a vytvárať rámce za účelom vymedzenia ľubovoľnej ochrannej známky, logá či inej firemnej informácie (vrátane obrázkov, textu, rozvrhnutia stránok či formulárov) TME a jej pridružených spoločností bez výslovného písomného súhlasu TME;
Používať akékoľvek meta-tagy či iný "skrytý text" s využitím názvov či ochranných známok TME alebo jej pridružených spoločností bez výslovného písomného súhlasu TME;
Dopúšťať sa nečestného či neprofesionálneho jednania a správania;
Robiť kópie, udeľovať oprávnenia, udeľovať sublicencie, publikovať, vysielať, prenášať, distribuovať, predvádzať, zobrazovať, predávať, meniť firemnú značku (vykonávať rebranding) alebo akokoľvek prenášať dáta iným spôsobom než je Vám osobitne povolené zo strany TME;
Pokúšať sa o prelomenie alebo prelamovať akékoľvek bezpečnostné prvky;
Odstraňovať akékoľvek vyrozumenia o autorských právach, ochranné známky či iné upozornenia týkajúce sa vlastníckych práv;
Zhromažďovať, využívať alebo prenášať akékoľvek informácie, vrátane informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu.
V momente akéhokoľvek neoprávneného použitia TME odstupuje od tejto dohody a ukončuje oprávnenie alebo licenciu udelená zo strany TME v zmysle týchto podmienok.

5. Ochranné známky
Všetky značky uvádzané na našich webových stránkach predstavujú ochranné známky alebo registrované ochranné známky japonskej spoločnosti Toyota Motor Corporation s platnosťou v Európskej únii a/alebo v ďalších jurisdikciách.
Grafické stvárnenia, logá, záhlavia stránok, ikony tlačidiel, skripty a názvy služieb TME predstavujú ochranné známky alebo obchodné úpravy TME. Ochranné známky a obchodné úpravy TME je zakázané používať v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou iného subjektu než TME, a to akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol viesť k zmäteniu zákazníka alebo ku zneváženiu dobrého mena či diskreditácii TME, či akýmkoľvek iným nekalosúťažným konaním.
Všetky ostatné ochranné známky mimo vlastníctva TME (alebo Toyota Motor Corporation), používané na týchto webových stránkach, sú majetkom príslušných vlastníkov, ktorí môžu byť (nie nutne) pridružení k TME, v spojení s TME alebo fungovať pod záštitou TME.

6. Poskytovatelia služieb
Okrem TME a jej dcérskych spoločností poskytujú služby alebo predávajú produkty prostredníctvom portálu Môj Lexus tiež aj iné subjekty - Poskytovatelia služieb. Nenesieme zodpovednosť za skúmanie, či hodnotenie týchto služieb a takisto negarantujeme ani nepodporujeme žiadne z ponúk týchto Poskytovateľov služieb. TME nepreberá žiadne záväzky ani zodpovednosť za konanie, produkty a obsah ktoréhokoľvek Poskytovateľa služieb ani iných tretích strán. Poskytovanie služieb zo strany Poskytovateľov služieb a tretích strán sa riadi špeciálnymi podmienkami. Ak zvažujete využívania služieb týchto Poskytovateľov, mali by ste sa s ich špeciálnymi podmienkami podrobne oboznámiť.

7. Škody
TME nenesie žiadnu zodpovednosť za škody a iné ujmy, ktoré by Vám mohli v dôsledku využívania portálu Môj Lexus vzniknúť, ibaže ide o ujmu spôsobenú priamo zo strany TME úmyselne, z hrubej nedbanlivosti. Ak ste spotrebiteľom, nesie TME zodpovednosť za takú škodu a iné ujmy, ktoré Vám vznikli v súvislosti s užívaním portálu Môj Lexus priamym zavinením TME v rozsahu príčinnej súvislosti s takýmto zavinením.

8. Zmeny
Vyhradzujeme si právo kedykoľvek vykonávať zmeny v obsahu našich webových stránok, Podmienok pre používateľov webových stránok aj týchto Podmienok použitia. Vždy sa riadite Podmienkami pre užívateľov webových stránok a Podmienkami použitia platnými v čase skutočného používania týchto webových stránok, s výnimkou prípadov, keď zmeny Podmienok pre používateľov webových stránok či týchto Podmienok použitia musia byť vykonané zo zákona v dôsledku zásahu orgánu verejnej správy. Ak sa niektorá z týchto Podmienok použitia stane neplatnou či z nejakého dôvodu právne neúčinnou, príslušná podmienka bude považovaná za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a právnu účinnosť ostatných podmienok.

9. Osobné údaje
V súvislosti s akceptáciou týchto Podmienok použitia tiež potvrdzujete, že ste sa zoznámili s našimi Pravidlami pre spracúvanie osobných údajov (ďalej len 'Pravidlá'). Pravidlá vymedzujú, akým spôsobom sme po dobu existencie Vášho používateľského účtu oprávnení spracovávať Vaše osobné údaje.

10. Ukončenie
Máte právo kedykoľvek užívanie portálu Môj Lexus a dohodu, ktorú predstavujú tieto Vami akceptované Podmienky použitia ukončiť tým, že deaktivujete svoj užívateľský účet. Tým skončí Vaše oprávnenie používať portál Môj Lexus aj naše oprávnenie užívať dáta a informácie, ktoré sme od Vás v dobe trvania tejto dohody získali. Upozorňujeme, že po Vašej deaktivácii Vášho užívateľského účtu nebudeme schopní tento opätovne obnoviť v jeho pôvodnej podobe a ak si účet zriadite opätovne bude to považované za zriadenie nového užívateľského účtu.

11. Udalosti mimo našu primeranú kontrolu
Nenesieme zodpovednosť za neskoré plnenie alebo úplné nesplnenie našich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok použitia v prípadoch, kedy k takému oneskoreniu alebo nesplneniu došlo z dôvodov mimo našu primeranú kontrolu.

12. Nevyužitie práv
V prípade, že tieto Podmienky použitia porušíte a my proti tomu nepodnikneme žiadnu akciu, stále sme oprávnení využiť svoje právo na nápravu vo všetkých ostatných prípadoch, kedy tieto Podmienky použitia porušíte.

13. Rozhodné právo a riešenie sporov
Tieto Podmienky použitia sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Rovnako ako my, súhlasíte s tým, že všetky prípadné spory budú riešené vo výhradnej právomoci súdov Slovenskej republiky. Ak ste spotrebiteľom, máte právo, aby prípadné spory boli riešené tiež v mieste Vášho bydliska.

14. Špeciálne podmienky Poskytovateľov služieb
Služby, ktoré si prajete využívať, poskytuje Vami vybraný Poskytovateľ služieb. Nižšie uvádzame odkazy na špeciálne podmienky použitia týchto poskytovateľov služieb. Pred ďalším krokom si ich prosím starostlivo preštudujte.
  1. Google
  2. TomTom
  3. Nokia
  4. Yandex
Vážení zákazníci, 

v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR), ktoré nadobúda účinnosť dňa 25. 5. 2018, si Vás dovoľujeme informovať o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Toyota Central Europe – Slovakia s. r. o., IČO: 31585973, so sídlom: Galvaniho 15A, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov. Informačné oznámenie o spracovaní osobných údajov nájdete: tu.

Pokiaľ máte záujem od nás naďalej dostávať informácie o aktuálnych akciách a ponukách zo sveta značiek Toyota a Lexus, vyplňte prosím Súhlas so spracovaním osobných údajov a so zasielaním obchodných informácií jednoduchou aktiváciou svojho osobného profilu na gdpr.toyota.sk/, kde nájdete všetky potrebné informácie.
Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte prijať podmienky používania.
Aby ste sa mohli zaregistrovať, musíte prijať zásady ochrany osobných údajov.