1. Legal
  2. Environment
VYBERTE SI

LEXUS A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

PRÍSTUP 360°

"EKOLOGICKÉ PROGRAMY LEXUS VYPLÝVAJÚ Z ÚPRIMNÉHO REŠPEKTU A ZÁUJMU O OTÁZKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA PLANÉTE ZEM. ZOZNÁMTE SA S NAŠÍM PÄŤSTUPŇOVÝM PROCESOM A ZISTITE, AKO LEXUS ZNIŽUJE NEGATÍVNE DOPADY SVOJICH ČINNOSTÍ NA OKOLITÝ SVET"

CIEĽ: NULOVÉ EMISIE

LEXUS JE PRESVEDČENÝ, ŽE JE NAŠOU ZODPOVEDNOSŤOU ÍSŤ V ČELE TÝCH, KTORÍ NA PROBLÉMY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA REAGUJÚ.

Domnievame sa, že najväčšou výzvou pre priemysel i spoločnosť v tomto storočí bude trvalá udržateľnosť v oblasti životného prostredia. Naša reakcia na túto problematiku sa týka nielen našich produktov, ale všetkých hľadísk nášho podnikania a všetkých zainteresovaných osôb.

Postupujeme podľa jasnej vízie trvalo udržateľnej mobility, a preto:

  • Ako prvý zavádzame prielomové ekologické technológie, ako napr. hybridné systémy pohonu
  • Obmedzujeme dopady všetkých našich aktivít na životné prostredie
  • Obmedzujeme na minimum nároky výroby na prírodné zdroje a maximalizujeme mieru recyklácie a opätovného využitia
  • Spolupracujeme s miestnymi komunitami pre zlepšenie kvality životného prostredia

Vyššie uvedené označujeme ako komplexný (360°) prístup k ochrane životného prostredia. Vo všetkých aspektoch nášho podnikania usilujeme o dosiahnutie nulových emisií a o nulovú produkciu odpadu. Veríme, že vďaka našim skúsenostiam a zručnostiam môžeme toho dosiahnuť. Pomáha nám v tom i metóda Kaizen (japonský výraz označujúci “neustále zlepšovanie”). Veríme, že na tom závisí rast a úspech značky Lexus.

STUPEŇ Č. 1: NÁVRH A VÝVOJ PRODUKTOV

AK CHCEME DOSIAHNUŤ ČO NAJNIŽŠÍCH DOPADOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, JE NEVYHNUTNÉ RIADNE PLÁNOVAŤ A MERAŤ DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY. PRETO VYUŽÍVAME TZV. 'KONCEPCIU ŽIVOTNÉHO CYKLU', PREDSTAVUJÚCU KOMPLEXNÝ POSTUP NEUSTÁLEHO ZLEPŠOVANIA, ZOHĽADŇUJÚCI VŠETKY VYUŽÍVANÉ ZDROJE, ROVNAKO AKO DOPADY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZDRAVIE V SÚVISLOSTI S NAŠIMI PRODUKTMI.

Sme priekopníkom vo využívaní jednoducho recyklovateľných materiálov a skúmame a používame také diely, ktoré je možné po skončení ich životnosti ľahko recyklovať pre opätovné použitie. V tomto duchu sú navrhnuté i tie najmenej viditeľné komponenty vozidiel Lexus: nárazníky sa po recyklácii využívajú pre výrobu obloženia batožinového priestoru; rozdrvené a recyklované zvukotesné materiály sa zase používajú pre výrobu hmoty pohlcujúcej hluk v priestore za prístrojovou doskou.

Kenaf pohlcuje 2 až 5x viac CO2 ako iné rastliny; zmes vlákien kenaf s recyklovanými nárazníkmi zo servisných dielní slúži pre výrobu výplní dverí, ktoré sú ľahšie a lepšie pohlcujú hluk. Navyše ide o materiál, ktorý nevyžaduje žiadnu ťažbu dreva.

"VYVINULI SME DONEKONEČNA RECYKLOVATEĽNÝ PLAST - VYUŽÍVANÝ VO VŠETKÝCH NAŠICH VOZIDLÁCH A TERAZ DOSTUPNÝ VŠETKÝM VÝROBCOM AUTOMOBILOV."

STUPEŇ Č. 2: VÝROBA

Lexus je presvedčený, že je našou zodpovednosťou ísť v čele tých, ktorí na problémy životného prostredia reagujú. Domnievame sa, že najväčšou výzvou pre priemysel i spoločnosť v tomto storočí bude trvalá udržateľnosť v oblasti životného prostredia. Naša reakcia na túto problematiku sa týka nielen našich produktov, ale všetkých hľadísk nášho podnikania a všetkých zainteresovaných osôb.

Vyššie uvedené označujeme ako komplexný (360°) prístup k ochrane životného prostredia. Vo všetkých aspektoch nášho podnikania usilujeme o dosiahnutie nulových emisií a nulovej produkcie odpadu. Veríme, že vďaka našim skúsenostiam a zručnostiam toho môžeme dosiahnuť. Pomáha nám v tom i metóda Kaizen (japonský výraz označujúci “neustále zlepšovanie”). Veríme, že na tom závisí rast a úspech značky Lexus.

STUPEŇ Č. 3: LOGISTIKA

Aktivity Lexus v oblasti ochrany životného prostredia zahŕňajú všetko od získavania a prepravy surovín cez spracovanie a montáž komponentov vozidiel a procesy v autosalónoch Lexus až po spracovanie materiálov po skončení životného cyklu vozidla.

Navyše sa nám podarilo zredukovať nutnú dopravu v rámci logistiky o takmer 5 tisíc kilometrov ročne, čím sme ušetrili 1020 ton emisií CO2. Toho sme dosiahli starostlivým naplánovaním našich prepravných trás a zdvojnásobením užitočného zaťaženia nákladných vozidiel.

STUPEŇ Č. 4: RECYKLÁCIA VOZIDIEL PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI

CIEĽOM SMERNICE O ZACHÁDZANÍ S VOZIDLAMI NA KONCI ŽIVOTNOSTI JE ZAMEDZOVAŤ VZNIKU ODPADU I OBMEDZOVAŤ JEHO MNOŽSTVO A ZLEPŠOVAŤ OPAKOVANÉ VYUŽITIE, RECYKLÁCIU A SPÄTNÉ ZÍSKAVANIE MATERIÁLOV Z VOZIDIEL NA KONCI ŽIVOTNOSTI

Lexus vo svete zavádza rôzne opatrenia s cieľom minimalizovať dopady našich činností na životné prostredie. Pri výbere obchodného partnera pre recykláciu vozidiel na konci životnosti bolo zásadné preukázať dodržiavanie najvyšších štandardov, aby sme majiteľom vozidiel Lexus poskytli zodpovednú, spoľahlivú a efektívnu službu pre konečnú likvidáciu ich vozidiel.

CHEMICKÝ MANAŽMENT

Opatrenia na zníženie nášho vplyvu na životné prostredie sme prijali dávno predtým, než ich začala požadovať európska legislatíva. Znížili sme alebo sme eliminovali používanie ťažkých kovov, ako je olovo*, kadmium a ortuť, ktoré môžu spôsobiť dlhodobé škody na životnom prostredí, ak sa správne neodstraňujú. Používame bezolovnaté diely do automobilov a antikoróznu úpravu, ako aj osvetlenie a spínače bez obsahu ortuti. Vyhýbame sa tiež používaniu rozpúšťadiel a farieb s obsahom škodlivých látok.


V plnej miere dodržiavame REACH, nariadenie Európskej únie o registrácii, hodnotení a schvaľovaní chemických látok, a spolupracujeme so všetkými našimi obchodnými partnermi, aby aj oni chápali svoje povinnosti a zodpovednosť. Činnosti na podporu nariadenia REACH sa uskutočňujú v každej oblasti nášho podnikania, vrátane výroby, dielov a príslušenstva. Naším zámerom je stať sa svetovým lídrom v oblasti bezpečných chemických látok a ďalších nariadení o chemických látkach.

*Okrem štartovacích batérií uvedených vo výnimkách v Prílohe č. 2 Smernice Komisie č. 2000/53

Informácie o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

V Článku č. 33 Nariadenia REACH sa uvádza, že zákazníci musia byť informovaní o prítomnosti látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) v našich výrobkoch. Informácie o svojom vozidle nájdete v nižšie uvedenom zozname:

CT 200h PDF
ES PDF
GS PDF
IS PDF
LC PDF
LS PDF
NX PDF
RC PDF
RX PDF