1. Legal
VYBERTE SI

PODMIENKY PRE UŽÍVATEĽOV

ZÁSADY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

Prístupom na webové stránky Lexus a ich používaním akceptujete tieto zásady bez obmedzenia a výhrad. Váš prístup na webové stránky Lexus je preto podmienený prijatím týchto zásad a podlieha všetkým príslušným zákonom.

Copyright © Toyota Motor Europe ("TME")

OBSAH

Webové stránky Lexus obsahujú informácie o produktoch Lexus a akčných programoch Lexus. Produkty Lexus popisované na týchto stránkach sú ponúkané na predaj výhradne na európskych trhoch; akčné programy popisované na týchto stránkach platia iba v krajinách výslovne uvedených v predmetnom akčnom programe.

Všetky informácie uvedené na týchto stránkach majú len orientačný charakter. Tieto stránky nie je možné chápať ako spoľahlivý zdroj nahradzujúci informácie poskytované autorizovaným predajcom alebo servisom vozidiel Lexus.

Naším cieľom bolo zaistiť čo najvyššiu obsažnosť tu uvádzaných informácií. TME si napriek tomu vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonávať zmeny týkajúce sa modelov, výbavy, špecifikácií i dostupnosti.

CENY PRODUKTOV LEXUS

Informácie o cenách uvádzané alebo poskytované prostredníctvom týchto stránok Lexus sú iba informatívne a nepredstavujú záväznú ponuku predaja produktov Lexus. Tu uvádzané odporučené maloobchodné ceny sa môžu líšiť od skutočných cien autorizovaného predajcu Lexus. Nákup ľubovoľného produktu Lexus sa riadi podmienkami konkrétnej obchodnej zmluvy.

SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2

Hodnoty spotreby paliva a emisií CO2 uvádzané na týchto webových stránkach sa merajú v riadenom prostredí v súlade s požiadavkami smernice 80/1268/EEC v platnom znení, pri použití sériovo vyrábaného vozidla so základnou výbavou. V prípade záujmu o ďalšie informácie alebo zakúpenie vozidla vo výbave určenej pre európske trhy sa, prosím, obracajte na príslušného autorizovaného predajcu vozidiel Lexus. Spotreba paliva a emisie CO2 vášho vozidla sa môžu od uvádzaných hodnôt líšiť. Pri určovaní spotreby paliva a emisií CO2 má vplyv i štýl jazdy a ďalšie hľadiská (ako napr. stav vozovky, hustota dopravy, stav vozidla, zabudovaná výbava vozidla, zaťaženie, počet cestujúcich apod.).

TECHNOLÓGIA SÚBOROV "COOKIE"

TME používa súbory cookie za účelom sledovania zdrojov, ktoré vás na stránky Lexus priviedli, ako pomôcku TME pre zaznamenávanie aktivít užívateľov na stránkach Lexus a pre vyhodnocovanie a vylepšovanie stránok Lexus tak, aby tieto stránky boli pre vás čo najviac prínosné. TME prostredníctvom uvedenej technológie nezaznamenáva informácie o jednotlivých užívateľoch, takže nebude uchovávať ani používať žiadne konkrétne informácie o vás. Všimnite si, prosím, že svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby súbory cookie neakceptoval, prípadne vás na zasielanie súborov cookie upozorňoval. Ďalšie informácie o tom, ako súbory cookie používame, nájdete na webovej stránke o súboroch cookie.

OSOBNÉ ÚDAJE / DÁTA ZADÁVANÉ UŽÍVATEĽOM

Všetky osobné údaje, ktoré TME poskytnete prostredníctvom webových stránok Lexus, bude TME používať výhradne pre zlepšovanie jej poskytovaných služieb. TME vynakladá maximálne možné úsilie pre to, aby zaistila bezpečné zhromažďovanie, prenos a ukladanie osobných údajov v závislosti od charakteru týchto dát. TME nebude vaše osobné údaje používať pre zasielanie akýchkoľvek nevyžiadaných správ alebo informácií; tieto údaje taktiež TME nebude bez vášho súhlasu zdieľať so žiadnymi tretími stranami, ani im tieto údaje prepredávať.

TME nemá povinnosť akýmkoľvek spôsobom sledovať a/alebo posudzovať akékoľvek údaje, ktoré na webových stránkach Lexus zadáte a taktiež nepreberá akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s údajmi zadanými užívateľom; TME si napriek tomu vyhradzuje právo občas takéto údaje kontrolovať a poprípade ich zo stránok odstraňovať bez uvedenia dôvodu.

VYHLÁSENIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Celý obsah uvedený na týchto stránkach je predmetom zákona na ochranu autorských práv. Informácie, texty, obrázky alebo grafiku na týchto webových stránkach môžete používať iba pre svoju osobnú nekomerčnú potrebu a bez predchádzajúceho písomného súhlasu TME je zakázané ich za akýmkoľvek účelom reprodukovať, upravovať, prenášať, rozširovať, licencovať alebo publikovať, či už vcelku alebo sčasti.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všetky ochranné známky, logá a servisné známky uvádzané na týchto webových stránkach sú majetkom spoločnosti Toyota Motor Corporation (Japonsko), TME alebo tretích strán. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Toyota Motor Corporation, TME alebo príslušnej tretej strany je zakázané tieto známky či logá akýmkoľvek spôsobom používať, sťahovať, kopírovať alebo šíriť.

HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

Webové stránky Lexus môžu obsahovať hypertextové odkazy na ďalšie internetové stránky, ktoré sú však na týchto webových stránkach celkom nezávislé. TME neposkytuje žiadnu záruku ohľadom presnosti, úplnosti alebo hodnovernosti informácií obsiahnutých v takých hypertextových odkazoch alebo na iných internetových stránkach, pričom používanie akýchkoľvek internetových stránok prepojených so stránkami Lexus je na vaše vlastné riziko.

NEPOSKYTOVANIE ZÁRUKY PRESNOSTI

TME vynakladá maximálnu snahu s cieľom zaistiť správnosť všetkých informácií na týchto webových stránkach, napriek tomu presnosť sa nedá nijako zaručiť a TME nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť, úplnosť či hodnovernosť akýchkoľvek informácií tu uvedených. Tieto webové stránky a všetky informácie a materiály tu obsiahnuté sú poskytované "tak, ako sú", bez záruk akéhokoľvek druhu, výslovne uvedených či mlčky predpokladaných.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

TME menovite odmieta akékoľvek záruky za priame, nepriame, náhodné, nasledovné alebo špeciálne škody vzniknuté v dôsledku alebo v spojení s vaším prístupom na webové stránky Lexus či ich používaním, vrátane napr. akejkoľvek straty alebo škôd spôsobených vírovou nákazou vášho počítačového zariadenia alebo spoliehaním sa na informácie získané prostredníctvom webových stránok Lexus.

AKTUALIZÁCIA ZÁSAD

TME si vyhradzuje právo tieto zásady kedykoľvek a podľa vlastných obchodných potrieb aktualizovať, a teda odporúčame, aby ste tieto stránky po určitej dobe opäť navštívili a s platnými zásadami sa oboznámili.