1. Owners
 2. Connected Services & Multimedia
 3. Lexus link
 4. terms of use
VYBERTE SI

PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽIEB KONEKTIVITY

 

VYHĽADAŤ MOJE VOZIDLO

 • V aplikácii Lexus Link (alebo cez portál Môj Lexus) si môžete overiť poslednú polohu svojho vozidla Lexus. V závislosti od modelu vášho vozidla Lexus sa poloha získa na základe posledného geolokačného údaja prijatého z vášho vozidla Lexus pri poslednom vypnutí zapaľovania alebo funkcie polohy naživo.
 • Polohu, kde vaše vozidlo Lexus parkuje, môžete vizualizovať na mape spolu s adresou polohy (ak je k dispozícii) a časom, kedy ste vozidlo na danom mieste nechali. Prostredníctvom svojho účtu Môj Lexus alebo iných aplikácií (napríklad Mapy Apple, Mapy Google atď.) môžete aktivovať navigáciu, ktorá vás k vášmu vozidlu Lexus navedie (pričom si môžete zobraziť trasu, vzdialenosť a čas chôdze k svojmu vozidlu Lexus) .
 • Ak má vaše vozidlo Lexus vo výbave zariadenie, ktoré umožňuje pristupovať k službe prístupu na internet a používať túto službu, poloha vášho vozidla Lexus sa počas jazdy opakovane prenáša a umožňuje vám zdieľať polohu vozidla naživo s inými osobami. Ak si nastavíte zdieľanie polohy naživo, môžete si zvoliť kontaktné osoby, s ktorými chcete zdieľať svoju polohu a ako dlho. Na aktiváciu tejto funkcie môžete použiť svoje ID pre sociálne médiá.


ZDIEĽAŤ DO VOZIDLA

 • Ak má vaše vozidlo Lexus vo výbave zabudovanú navigačnú jednotku s pripojením, cestu si môžete navrhnúť podľa svojich predstáv v aplikácii Lexus Link a následne ju odoslať do svojho vozidla Lexus. Môžete nastaviť zamýšľaný čas odchodu alebo čas príchodu do cieľa. Výpočet trasy predvída pravdepodobné dopravné podmienky v danom čase a podľa toho určí čas jazdy. Odoslané trasy si môžete prezrieť, upraviť a znova odoslať do svojho vozidla Lexus. Na ceste do cieľa môžete doplniť voliteľné miesta záujmu. Ďalšie informácie o pripojení a prevádzke zabudovanej navigačnej jednotky nájdete v používateľskej príručke k vozidlu Lexus alebo na portáli Môj Lexus.

 

OD VOZIDLA KU DVERÁM

 • Ak má vaše vozidlo Lexus vo výbave zabudovanú navigačnú jednotku s pripojením, aplikácia Lexus Link vám po opustení vozidla navrhne, že vás navedie do cieľa, ktorý ste nastavili v rámci zabudovanej navigácie. Táto služba vychádza z rozdielu medzi polohou cieľa a miestom, kde ste zaparkovali svoje vozidlo Lexus. Inak povedané, ak svoje vozidlo Lexus nemôžete zaparkovať blízko cieľa nastaveného v navigácii, môžete pokračovať v navádzaní prostredníctvom aplikácie Lexus Link, ktorá vás privedie do konečného cieľa (napríklad pešo). Prípadne môžete pokračovať v navigácii pomocou iných mobilných aplikácií. Spracujeme polohu konečného cieľa a polohu vášho (zaparkovaného) vozidla Lexus. Ďalšie informácie o pripojení a prevádzke zabudovanej navigačnej jednotky nájdete v používateľskej príručke k vozidlu Lexus alebo na portáli Môj Lexus.

ANALÝZA JAZDY

 • V aplikácii Lexus Link (alebo na portáli Môj Lexus) si môžete pozrieť záznamy o svojom jazdnom štýle/správaní na základe geolokačných údajov, gyroskopických senzorov a senzorov preťaženia či údajov o prejdenej vzdialenosti a spotrebe paliva. Tieto záznamy budú k dispozícii pre jednotlivé jazdy. Každú jazdu si môžete označiť buď ako „súkromnú“, alebo „služobnú“ a vygenerovať správu, kde uvidíte udalosti, ako napríklad prudké brzdenie a prudkú akceleráciu spolu s príslušným údajom o čase a mieste.

PRIPOMIENKY SERVISU

 • Na základe údajov o počte kilometrov, ktoré vaše vozidlo Lexus prešlo, vás upozorníme na blížiace sa termíny plánovanej údržby alebo servisu. Tieto pripomienky sa organizujú v krajine, v ktorej ste sa registrovali, pričom ich dostupnosť a/alebo presnosť sa môžu líšiť. Keď vám príde pripomienka, budete mať možnosť dohodnúť si termín u autorizovaného predajcu podľa vlastného výberu. Odporúčame, aby ste preferovaného autorizovaného predajcu zadefinovali vo svojom účte Môj Lexus. Ak sa stane, že prvú pripomienku prehliadnete, môžeme vám poslať aj druhú.
 • Naďalej ostáva vašou povinnosťou pristaviť svoje vozidlo Lexus v požadovaných intervaloch na vykonanie údržby alebo servisu. Skutočnosť, že vám poskytujeme túto službu a zasielame súvisiace pripomienky, vás nezbavuje tejto povinnosti.

OCHRANA AKUMULÁTORA

 • V závislosti od zariadenia na pripojenie vozidla, ktoré má vaše vozidlo Lexus vo výbave, sa v aplikácii Lexus Link bude zobrazovať stav nabitia 12-voltového štartovacieho akumulátora.
 • Ak stav nabitia klesne na takú úroveň, ktorá znemožní naštartovanie vášho vozidla Lexus, v aplikácii Lexus Link sa zobrazí výstražné hlásenie.

 

ASISTENT PRI NEHODE

 • Táto služba bude dostupná v závislosti od typu zariadenia na pripojenie vozidla, ktoré máte namontované vo svojom vozidle Lexus. Ak je táto služba dostupná pre vaše vozidlo Lexus, niekoľko senzorov súvisiacich so zariadením na pripojenie vozidla bude monitorovať zrážky vášho vozidla Lexus. Ak zrážka prekročí zadefinovanú hranicu z hľadiska závažnosti, dostaneme o takejto zrážke informáciu. Takéto informácie súvisiace s nehodou môžeme poskytnúť miestnej spoločnosti poskytujúcej cestnú asistenčnú službu Lexus (RSA). Táto spoločnosť vás môže kontaktovať a ponúknuť pomoc v závislosti od miery závažnosti v údajoch o nehode a od svojej miestnej politiky. Spoločnosť RSA vás kontaktuje na základe vašich osobných údajov dostupných z vášho účtu Môj Lexus. V závislosti od svojej miestnej politiky môže spoločnosť RSA kontaktovať kontaktné osoby pre prípad núdze (ak sú) uvedené vo vašom účte Môj Lexus. Ak sa spoločnosti RSA nepodarí spojiť s vami (napríklad pretože nedokážete odpovedať) ani vašimi kontaktnými osobami pre prípad núdze, môže v závislosti od svojej miestnej politiky a závažnosti nehody zapojiť záchrannú službu alebo políciu. Vy aj kontaktné osoby pre prípad núdze máte vždy možnosť prijať alebo odmietnuť pomoc od spoločnosti RSA.
 • Neponúkame žiadnu záruku týkajúcu sa dostupnosti alebo kvality akýchkoľvek záchranných služieb, ktoré vám môžeme poskytnúť. Ani RSA ani TME nemôžu byť zodpovedné za to, ak sa nepodarí zapojiť záchrannú službu alebo políciu ani za žiadne zdržanie alebo chyby s tým spojené.
 • Upozorňujeme, že ak aktivujete „režim ochrany osobných údajov“ v aplikácii Lexus Link a/alebo svojom účte Môj Lexus (t. j. zabránite nám používať geolokalizáciu vášho vozidla Lexus), nebudeme môcť lokalizovať vaše vozidlo Lexus v prípade nehody a táto služba nebude fungovať (viac informácií o režime ochrany osobných údajov nájdete v podmienkach používania služieb konektivity a v oznámení o ochrane osobných údajov pri používaní služieb konektivity).
 • Za určitých okolností sa aktivuje povinná funkcia tiesňového volania: Upozorňujeme, že vaše vozidlo Lexus automaticky upovedomí záchrannú službu v krajine, kde sa vaše vozidlo Lexus nachádza v prípade, že sa pri nehode aktivujú airbagy. Na túto problematiku sa vzťahuje nariadenie EÚ o „systéme eCall“ (nariadenie (EÚ) 2015/758 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2015) alebo prípadné rovnocenné miestne nariadenia mimo územia Európskej únie.

 

VÝSTRAŽNÉ KONTROLKY

 • V závislosti od zariadenia na pripojenie vozidla, ktoré má vaše vozidlo Lexus vo výbave, vás aplikácia Lexus Link môže upozorniť na niektoré výstražné signály, ktoré sa zobrazia vo vašom vozidle Lexus. Tieto výstražné kontrolky odzrkadľujú, ale nenahrádzajú, výstražné kontrolky zobrazené na prístrojovom panely vo vašom vozidle Lexus. Ako vodič ste aj naďalej stále povinný konať v súlade s výstražnými kontrolkami vo svojom vozidle Lexus.

 • O týchto výstražných signáloch bude informovaná sieť Lexus, aby vám mohli poskytnúť podporu a pomôcť v prípade, že je potrebná oprava. Prostredníctvom aplikácie Lexus Link sa budete môcť rozhodnúť, či si želáte, aby vás kontaktovali alebo nie. Upozorňujeme, že spoločnosť Lexus a sieť Lexus neposkytujú žiadnu záruku, že vás budú iniciatívne kontaktovať v prípade výstražnej kontrolky, pretože táto služba do značnej miery závisí od vášho regiónu, dostupnosti a pokrytia. V prípade výstražného upozornenia vždy postupujte podľa konkrétnych pokynov v príručke majiteľa.

 

STAV PALIVA

 • V závislosti od zariadenia na pripojenie vozidla, ktoré má vaše vozidlo Lexus vo výbave, bude aplikácia Lexus Link zobrazovať stav paliva v nádrži vášho vozidla Lexus.
 • Zostávajúce množstvo paliva je vyjadrené ako percento z celkovej kapacity paliva.
 • Udávaný stav paliva vychádza z posledného údaja zo snímača palivomera získaného z vášho vozidla Lexus pri poslednom vypnutí zapaľovania. V dôsledku toho sa môže vyskytnúť odchýlka medzi hodnotou stavu paliva v aplikácii Lexus Link a stavom paliva zobrazeným na prístrojovom paneli vo vašom vozidle Lexus. Nepatrná odchýlka sa môže vyskytnúť v závislosti od prostredia, v akom svoje vozidlo Lexus zaparkujete (napríklad vonkajšia teplota, svah…). Vždy by ste mali vychádzať z údaja na palivomere na prístrojovom paneli vášho vozidla Lexus. Spoločnosť Lexus nenesie žiadnu zodpovednosť za neúplnosť alebo nepresnosť informácií zobrazených v aplikácii Lexus Link.

 

HYBRID COACHING

 • Pomocou tejto služby si v aplikácii Lexus Link budete môcť prezrieť záznamy o vašej jazde na základe hlavných hybridných indikátorov (čas jazdy na elektrinu a hybridné skóre vodiča).
 • Tieto záznamy budú dostupné za každú jazdu. Mapuje sa každá jazda, pričom sa zdôrazní jazda na elektrinu a tiež druhy správania (akcelerácia, brzdenie a ustálená rýchlosť). To je prepojené s radami zasadenými do daného kontextu, ktoré vám pomôžu znižovať spotrebu paliva. Okrem toho máte prístup k súhrnným údajom a jednoducho môžete sledovať, ako sa skóre vašej hybridnej jazdy vyvíja s postupom času.

VZDIALENÉ FUNKCIE

 • V závislosti od zariadenia na pripojenie vozidla, ktoré má vaše vozidlo Lexus vo výbave, bude aplikácia Lexus Link zobrazovať stav akumulátora a zostávajúci dojazd vášho plug-in hybridného alebo elektrického vozidla.
 • Zostávajúci dojazd sa udáva v km, môže sa však líšiť od dojazdu zobrazeného vo vozidle. Vždy by ste mali vychádzať zo stavu akumulátora na prístrojovom paneli vášho vozidla Lexus. Spoločnosť Lexus nenesie žiadnu zodpovednosť za neúplnosť alebo nepresnosť informácií zobrazených v aplikácii Lexus Link. Táto služba vám ďalej umožňuje na diaľku naplánovať nabíjanie vozidla.
 • Navyše si svoje plug-in hybridné alebo elektrické vozidlo budete môcť na diaľku vopred vykúriť alebo vychladiť na požadovanú teplotu a spustiť odmrazovanie čelného alebo zadného skla. Táto funkcia vám okrem toho umožní na diaľku nastaviť jeden alebo viacero programov predbežného vykúrenia alebo vychladenia vozidla.

 

NABÍJACIA SIEŤ LEXUS 

 • Prostredníctvom nabíjacej siete Lexuss budete môcť využívať prístup k jednej z najväčších celoeurópskych nabíjacích sietí. Budete môcť vyhľadávať nabíjacie stanice a zobraziť podrobnosti o každej nabíjacej stanici, napríklad dostupnosť v reálnom čase, rýchlosť nabíjania a typy konektorov.
 • Po prihlásení môžete okrem toho zobraziť ceny nabíjania, pomocou aplikácie alebo karty RFID môžete nabíjaciu stanicu odomknúť a spustiť nabíjanie. Na konci každého mesiaca dostanete mesačnú faktúru za všetky nabíjania.
 • Pri poskytovaní tejto služby môžeme využívať pomoc externých partnerov, ktorým môžeme odovzdať niektoré osobné údaje, napríklad VIN (identifikačné číslo vozidla), ID používateľa, ID zmluvy a dátum začiatku. Služby nabíjacej siete Lexus sa poskytujú v spolupráci s našimi technickými partnermi a riadia sa dodatočnými Zmluvnými podmienkami a Oznámením o ochrane osobných údajov, ktoré sú dostupné na adrese https://www.lexus-charging-network.eu